Politica de Confidentialitate

PARADISUL PERSONAJELOR SRL, denumita generic in cele ce urmeaza Paradisul Personajelor, in calitate de proprietar/administrator al website-ului paradisulpersonajelor.ro, respecta caracterul privat si securitatea informatiilor furnizate de catre dumneavoastra in momentul utilizarii site-ului, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop pentru care a creat si pune in aplicare prezenta Politica de Confidentialitate.

Accesarea/vizitarea acestui website se supune Termenilor si Conditiilor si Politicii de Confidentialitate si implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea.

Paradisul Personajelor isi rezerva dreptul de a modifica, actualiza sau elimina in orice moment continut din cadrul website-ului https://paradisulpersonajelor.ro, precum si din Politica de Confidentialitate si Termenii si Conditiile de utilizare, fara niciun fel de notificare prealabila. Din acest motiv, va recomandam sa vizitati periodic aceste sectiuni pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati acceptat sa le respectati.

Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate paginile si sectiunile website-ului https://paradisulpersonajelor.ro, pentru care PARADISUL PERSONAJELOR SRL are calitatea de proprietar/administrator.
PARADISUL PERSONAJELOR SRL, CUI 32935378, J40/3273/2014, adresa: Soseaua Salaj, nr. 347, Cartierul Dream Rezidence, in calitate de proprietar, administrator si operator al website-ului https://paradisulpersonajelor.ro, respecta dreptul la viata privata al persoanelor si ofera o protectie corespunzatoare pentru datele cu caracter personal ale acestora.

Definitii conforme cu Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut si sub denumirea GDPR:
Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Restrictionarea prelucrarii – marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Operator – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

Persoana imputernicita de operator – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
Parte terta – persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimtamant al persoanei vizate – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Informatiile/datele cu caracter personal pe care le colectam si prelucram atunci cand utilizati website-ul https://paradisulpersonajelor.ro: nume, prenume, numar de telefon, IP, cookies. Pentru mai multe informatii despre cookie-urile folosite in cadrul site-ului si modalitatea de utilizare a acestora, va rugam consultati si pagina denumita “Politica de cookies”.
Nu vom pune la dispozitia unor terte persoane datele cu caracter personal ale utilizatorilor fara acordul expres al acestora. Singurele imprejurari in care vom fi obligati sa facem acest lucru va fi la solicitarea instantelor judecatoresti, a organelor de politie, ale parchetului sau ale altor organe de ancheta si urmarire judiciara.

Principii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut si sub denumirea de GDPR, datele personale sunt:

a) prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;

b) colectate in scopuri bine stabilite, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior in vreo maniera incompatibila cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, pentru cercetari stiintifice sau istorice ori pentru scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;

c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar, raportat la scopurile in care sunt prelucrate;

d) exacte si actualizate, in cazul in care acest lucru se impune; este necesar sa se adopte toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse, rectificate sau actualizate fara intarziere;

e) pastrate intr-o forma care ofera posibilitatea identificarii persoanelor vizate pe o perioada ce nu depaseste intervalul de timp necesar indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai indelungate in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor adecvate, de ordin tehnic si organizatoric, in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate;

f) prelucrate intr-o maniera care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva colectarii si prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, prin luarea masurilor de ordin tehnic sau organizatoric care se impun.
Legalitatea prelucrarii
In conformitate cu GDPR, prelucrarea datelor este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) persoana in cauza si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face unele demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;

d) prelucrarea este neceasra pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei sarcini care deserveste un interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;

f) prelucarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana in cauza este un copil.

*Litera (f) nu se aplica doar in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice pe parcursul indeplinirii atributiilor lor.
Scopurile colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

• Gestionarea, administrarea, imbunatatirea si desfasurarea activitatii website-ului https://paradisulpersonajelor.ro.
• Crearea de continut si furnizarea de informatii relevante pentru utilizatorii website-ului.
• Statistici si raportare – informatiile cu caracter personal pot fi prelucrate in vederea intocmirii de rapoarte care sa ajute Paradisul Personajelor sa isi imbunatateasca serviciile oferite.
• Datele personale pot fi prelucrate si in alte scopuri, precum ceea ce tine de marketing.
La datele cu caracter personal vor avea acces, dupa caz, dar niciodata mai mult decat necesar: Google AdWords, Google Analytics, Facebook.

Durata stocarii datelor
Datele cu caracter personal sunt prelucrate si stocate pana la indeplinirea scopului pentru care au fost prelucrate.
In cazul in care ne solicitati stergerea datelor, in conformitate cu dreptul dumneavoastra de a face o asemenea solicitare de stergere, vom proceda la stergerea datelor, cu exceptia situatiilor in care suntem obligati sa le pastram.
Modul in care pot fi modificate datele
Datele cu caracter personal pe care le colectam si stocam pot fi oricand modificate, actualizate sau sterse, la solicitarea persoanei vizate. Solicitarea poate fi transmisa catre Paradisul Personajelor utilizand oricare dintre modalitatile de contact disponibile in cadrul website-ului https://paradisulpersonajelor.ro.
De asemenea, in cazul in care se vor schimba asociatii PARADISUL PERSONAJELOR SRL, sau in caz de divizare, reorganizare, dizolvare, insolventa, este posibil sa transferam datele dumneavoastra catre noii detinatori de drept, administratori sau lichidatori.
Datele cu caracter personal nu sunt transferate in tari din afara UE sau SEE sau catre organizatii internationale.
Paradisul Personajelor nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresele dumneavoastra de e-mail tertelor persoane (fizice sau juridice), nu comercializeaza, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul website-ului, nu divulga adresele dumneavoastra de email, IP-ul sau orice alte informatii cu caracter personal altor persoane care acceseaza paginile acestui website.
Drepturile persoanelor vizate cu privire la datele cu caracter personal
In conformitate cu GDPR, incepand cu data de 25.05.2018, persoanelor vizate le revin noi drepturi cu privire la prelucrarea si confidentialitatea datelor cu caracter personal.
Dreptul de acces al persoanei vizate – Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele, existenta dreptului de a rectifica sau sterge datele cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora.
Dreptul la rectificare – Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla sau pentru ca nu doreste sa participe la indeplinirea unor scopuri de marketing, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: exactitatea datelor este contestata, prelucrarea este ilegala, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizata s-a opus prelucrarii din cauza situatiei particulare in care se afla.
Dreptul la portabilitatea datelor – Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatoruluii-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
Dreptul la opozitie – persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu excepţia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. De asemenea, persoana vizata are dreptul de a se opune atunci cand prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.
Formularea si solutionarea plangerilor
Pentru a va apara drepturile care va sunt oferite prin legislatie, referitoare la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu legile in vigoare, inainte de a va adresa ANSPDCP, va fi necesar sa depuneti o plangere catre operatorul PARADISUL PERSONAJELOR SRL, la adresa Soseaua Salaj, nr. 347, Cartierul Dream Rezidence, sau prin email la adresa contact@paradisulpersonajelor.ro.
Accesul minorilor
Website-ul https://paradisulpersonajelor.ro nu se adreseaza minorilor. Nu colectam voluntar, in mod constient, informatii si date ale minorilor sub 18 ani.
Masuri de securitate
Siguranta datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Concepem si implementam in mod constant masuri de ordin organizatoric, administrativ, tehnic si fizic in vederea protejarii datelor cu caracter personal, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, a utilizarii si tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate in posesia noastra.
Paradisul Personajelor are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Website-ul https://paradisulpersonajelor.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in posesia noastra.
Paradisul Personajelor nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea, nu raspundem pentru eventualele erori la nivelul securitatii serverului care gazduieste site-ul si nu putem garanta ca securitatea noastra nu poate fi accesata de persoane neautorizate folosindu-se de mijloace informationale avansate.
Feedback
Oferim utilizatorilor site-ului posibilitatea de a trimite recomandari, intrebari si sugestii. Orice informatie care este trimisa prin intermediul formularului de contact, telefonic sau prin e-mail va fi utilizata tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine al persoanelor.
Modificari ale Politicii de Confidentialitate
Politica de Confidentialitate poate fi modificata de proprietarii/administratorii site-ului https://paradisulpersonajelor.ro de fiecare data cand acestia considera ca este necesara o schimbare a regulilor privind confidentialitate, iar aceste modificari vor fi publicate in cadrul acestei pagini pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si maniera in care le utilizam. In cazul in care aveti intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate, va rugam sa ne contactati telefonic, prin email la adresa contact@paradisulpersonajelor.ro sau folosind formularul de contact disponibil in cadrul website-ului.
Paradisul Personajelor acorda o atentie deosebita si ia in serios aspectele legate de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal. Politica de Confidentialitate va fi actualizata periodic, iar noutatile vor fi afisate in cadrul prezentei pagini.
Link-uri utile
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal